Pravidla soutěže

Pravidla – Svět se žlutým rámečkem

Časopis National Geographic Česko vyhlašuje soutěž Svět se žlutým rámečkem.

Harmonogram soutěže:

Trvání soutěže: od 13. 7. do 16. 9. 2018

Možnost nahrávání fotek: od 13. 7. 2018 do 6. 9. 2018

Možnost hlasovat: od 13. 7. 2018 do 16. 9. 2018

Vyhlášení vítězů: 24. 9. 2018 na www.nationalgeographic.cz

Jak soutěžit:

  • Vydejte se na dobrodružnou výpravu, užijte si zábavu při focení a ukažte nám, kam až se dokáže dostat žlutý rámeček!
  • Vezměte si jakýkoliv časopis National Geographic Česko z roku 2018
  • Zakomponujte ho do jakékoliv scenérie, která souvisí s posláním National Geographic
  • Na fotce musí být vidět minimálně 70 % časopisu
  • Časopis musí být skutečný, musí být z roku 2018, nesmí se jednat o fotomontáž
  • Fotografii nahrajte do soutěžní galerie od 13. 7. do 6. 9. 2018
  • Hlasujte o nejzajímavější fotografii od 13. 7. do 16. 9. 2018

Zúčastnit se mohou všichni, kteří vloží fotografii nebo fotografie scenérie s časopisem National Geographic Česko 2018. Podmínkou zařazení do soutěže je pravdivé vyplnění přihlášky s níže uvedenými údaji.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s. IČ: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2.

Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, jejichž fotografie a) neodpovídají zadanému tématu, b) obsahují prvky násilí či pornografie či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy, c) by mohly poškodit dobré jméno pořadatele soutěže, d) získaly hlasy podvodně, e) nebyly zaslány do soutěže se souhlasem vyfocené osoby (pokud je hlavním motivem osoba), f) jinak porušují podmínky soutěže. O tom, zda příslušná fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže.

Účastníkem soutěže je každý občan České a Slovenské republiky, který vloží na soutěžní stránku fotografii s časopisem National Geographic Česko 2018. Výhry se však zasílají jen na adresy v České republice.

Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzují, že disponují veškerými právy k této fotografii a užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob, a zavazuje se poskytnout pořadateli soutěže odškodnění v případě, že toto prohlášení nebude v souladu se skutečností.

Fotografii přihlásí účastníci soutěže výhradně jejím vložením do internetových stránek www.zlutyramecek.cz. Účastníci soutěže uvedou své jméno, příjmení a ostatní údaje ve formuláři. Podmínkou přihlášení do soutěže je registrace účastníků do soutěže.

Přihlašování fotografií

Výběr zveřejňovaných fotografií provádí pořadatel soutěže, není podmínkou, že každá soutěžící bude na soutěžním webu zveřejněna.

Pravidla pro přípustné hlasování

Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. V případě podezřelého navyšování hlasů prostřednictvím automatických systémů či jakýmkoliv jiným způsobem bude redakcí tato fotografie vyřazena ze soutěže. Celý proces hlasování je logován a analyzován.

Ostatní ustanovení

Zasláním fotografií do soutěže akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.
Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.
Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky a Slovenské republiky. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení fotografií. Účastí v soutěži (zasláním fotografie, případně dalších informací) projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, příjmení dalších údajů na webových stránkách soutěže. Dále tím dává souhlas, aby pořadatel soutěže zpracovával jako správce údaje poskytnuté v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě bude účastník vyřazen ze soutěže. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Účastníci soutěže dávají pořadateli soutěže souhlas s pořízením obrazových, případně i jiných záznamů účastníků, s jejich zpracováním, úpravou a uveřejněním v rámci propagace pořadatele soutěže, zejména v souvislosti s volbou v soutěži jakož i v rámci propagace soutěže či jiných aktivit pořadatele soutěže. Tento souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění (média) ani jeho četnosti v rámci uvedené propagace. V případě potřeby si pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci. Ze všech fotografií, které získají nejvyšší počet hlasů, vybereme prvních 20, ze kterých odborná porota vybere absolutního a následující vítěze soutěže Svět se žlutým rámečkem. Ceny v soutěži nelze vymáhat soudně.

Soutěž Svět se žlutým rámečkem se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti Vltava Labe Media a. s.